Privacyverklaring Meester in Resultaat

Algemeen

Meester in Resultaat richt zich op coaching, training en ondersteuning van haar opdrachtgevers. Coaching kan 1-op-1 geschieden of klassikaal/ in groepsverband, zowel via (interactieve) communicatiemiddelen als “in house” of elders op locatie. Daarnaast is Meester in Resultaat in de persoon van Anita Meeuwsen te boeken als spreker voor lezingen. 

Op de website www.anitameeuwsen.nl kunt u uw persoonsgegevens invullen en achterlaten. (Potentiële) opdrachtgevers kunnen dit bijvoorbeeld doen om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u opvragen per e-mail, telefoon of post.  Ook via andere kanalen kunnen persoonsgegevens aan ons worden toegezonden of overhandigd. 

Meester in Resultaat vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Eventuele door u achter gelaten of op een later moment aan ons toegezonden of overhandigde persoonsgegevens worden door ons dan ook steeds zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder meer dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze           verklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken zich tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor     legitieme doeleinden;
 • u eerst (of zo spoedig mogelijk) om toestemming zullen vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen     waarin uw toestemming is vereist;
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken / die met ons samenwerken;
 • het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens / contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden op basis van een gerechtvaardigd belang door ons verwerkt, bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst, tot stand brengen van contact door middel van ons contactformulier of verzoek om informatie.  


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Meester in Resultaat analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Meester in Resultaat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Toestemming / Bezwaar

Uw toestemming voor genoemde persoonsgegevensverwerkingen kunt u te allen tijde weer intrekken. Zodra u deze toestemming intrekt, zullen wij deze persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerken, tenzij bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Als dat het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en met u overleggen. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze persoonsgegevens voorafgaand aan deze intrekking. Tevens kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. Wij zullen in de regel binnen 14 dagen op uw bezwaar reageren. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag.


Duur verwerking

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Heeft u uw gegevens bijvoorbeeld verstrekt om teruggebeld te worden voor een vraag, dan zullen we u gegevens kort nadat met u contact is gelegd worden verwijderd, tenzij met u anders wordt overeengekomen. Indien uw gegevens worden verwerkt omdat wij diensten aan u leveren, dan geldt er mogelijk een wettelijke bewaartermijn. 

Uw gegevens worden na deze termijn verwijderd. In geval van coaching wordt door ons een dossier aangelegd, welke wij bewaren gedurende maximaal 12 (twaalf) maanden na beëindiging van het coachingstraject. Een afwijkende termijn kan worden overeengekomen. Uw gegevens worden (totdat deze worden verwijderd) opgeslagen op servers binnen de Europese Unie. Mocht dat in een voorkomend geval anders zijn, dan maken we in elk geval gebruik van servers die dezelfde (Europese) waarborgen bieden. 


Gegegevens minderjarigen

Onze diensten zijn niet gericht op minderjarigen. Wij vragen, nadat wij gegevens van personen jonger dan 16 jaar hebben ontvangen, aanvullende toestemming van ouders / voogd. Indien wij die toestemming niet onverwijld, binnen 48 uur, ontvangen nadat hierom is verzocht, verwijderen wij deze persoonsgegevens.  Wij raden ouders ten alle tijde aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anitameeuwsen.nl,  dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Delen met anderen

Meester in Resultaat verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen met andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (bijvoorbeeld om u voor te stellen bij onze opdrachtgevers) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op vordering van een rechter of andere bevoegde instantie. 

In sommige gevallen maken wij gebruik van derden (hulppersonen /bedrijven) om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden in dit kader toegang tot uw persoonsgegevens krijgen, dan gebeurt dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Wij geven in beginsel geen persoonsgegevens door aan derden buiten de Europese Unie, tenzij voldoende waarborgen omtrent uw privacy – in overeenstemming met de AVG – worden verleend. Meester in Resultaat blijft uiteraard jegens u verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij sluiten met onze partners hiertoe verwerkersovereenkomsten. 


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien of aanpassen

U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Ook kunt u aangeven of u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen uit ons systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen op een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail info@anitameeuwsen.nl of per post aan Meester in Resultaat: Vedelring 181 – 4876 EM  ETTEN-LEUR. 


Beveiliging

Meester in Resultaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.