Algemene Voorwaarden - Anita Meeuwsen Company

Artikel 1   Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Anita Meeuwsen Company:  ‘Anita Meeuwsen | Dé LEFcoach voor ondernemers’, ‘Meester in Resultaat’ en ‘LEF  Academie’, opdrachtnemer en gebruiker van deze voorwaarden, gevestigd in Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ­­­­­63929562;

Opdrachtgever: de partij die met Anita Meeuwsen Company een overeenkomst aangaat of bij Anita Meeuwsen Company een offerte opvraagt dan wel aan wie Anita Meeuwsen Company een aanbieding doet;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Anita Meeuwsen Company en Opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Anita Meeuwsen Company, waar voor de uitvoering gebruik gemaakt wordt van derden, tenzij door Anita Meeuwsen Company of de betreffende derde anders wordt aangegeven.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of (terecht) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Anita Meeuwsen Company en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, uitgaande van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

5. Indien Anita Meeuwsen Company niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat deze hun geldigheid verliezen. Tevens betekent dit niet dat Anita Meeuwsen Company in enigerlei mate het recht zou verliezen om alsnog stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 3  Offertes 

1. De door Anita Meeuwsen Company gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Indien geen termijn voor aanvaarding is genoemd, zijn zij 30 dagen geldig. 

2. Anita Meeuwsen Company is gerechtigd een uitgebrachte aanbieding of offerte in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail is aanvaard. 

3. Anita Meeuwsen Company kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.

4. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven

Wanneer buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere zaken/diensten worden geleverd, dan worden deze afzonderlijk in rekening gebracht. Ook kan dit leiden tot hogere aanvullende kosten, zoals – maar niet uitsluitend – reiskosten, portokosten, etc.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Anita Meeuwsen Company niet tot het naleven van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Een aanbieding of offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4   Uitvoering van de overeenkomst 

1. Anita Meeuwsen Company biedt onder meer online en offline trainingen en coachingstrajecten. Anita Meeuwsen Company zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Anita Meeuwsen Company kan niet worden gehouden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht of in strijd is met een wettelijke plicht, de goede zeden of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. 

2. Ten aanzien van de diensten van Anita Meeuwsen Company geldt voor Anita Meeuwsen Company een inspanningsverplichting. Anita Meeuwsen Company streeft naar best mogelijke resultaat, doch kan ten aanzien van het resultaat geen garanties geven. 

3. Opdrachtgever zorgt er voor dat de door Anita Meeuwsen Company verzochte en benodigde informatie en stukken tijdig wordt/worden verstrekt en dat deze informatie volledig en correct is.

4.  Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die Opdrachtgever heeft verstrekt aan Anita Meeuwsen Company, houdt Anita Meeuwsen Company voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

5. Het is Anita Meeuwsen Company te allen tijde toegestaan om ten behoeve van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en bij de opdracht te betrekken. Het is Anita Meeuwsen Company tevens toegestaan om zich door derden te laten vervangen. 

6. Wanneer voor een (deel) levering een termijn is overeengekomen, dan is dit altijd een indicatieve en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn stelt Opdrachtgever Anita Meeuwsen Company eerst schriftelijk in gebreke. Anita Meeuwsen Company is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een leveringstermijn.

7. Anita Meeuwsen Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Anita Meeuwsen Company is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

8. Anita Meeuwsen Company coacht haar opdrachtgevers en cliënten op vaardigheden. Anita Meeuwsen Company is geen medisch- of psychisch/psychologisch specialist en verricht geen therapeutische werkzaamheden. Anita Meeuwsen Company behoudt zich het recht om een overeenkomst op elk door haar gewenst moment onmiddellijk naar keuze te beëindigen of op te schorten, indien naar de mening van Anita Meeuwsen Company blijkt dat Opdrachtgever / cliënt de diensten van Anita Meeuwsen Company afneemt met het verkeerde doel, of indien Anita Meeuwsen Company van mening is dat een medisch- of psychisch/psychologisch specialist of andersoortige diensten op dat moment in de situatie van Opdrachtgever beter zouden passen. Reeds betaalde voorschotten worden niet geretourneerd. In geval van opschorting op grond van dit artikel wordt in overleg bekeken op welk moment de diensten Anita Meeuwsen Company kunnen/zullen worden hervat. 

9. Anita Meeuwsen Company is gehouden tot strikte geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Anita Meeuwsen Company ter beschikking gestelde gegevens en informatie, tenzij een daartoe bevoegde instantie of orgaan om informatie verzoekt én Anita Meeuwsen Company in dat kader wettelijk gehouden is om bepaalde informatie met bevoegde instanties te delen. 

 

Artikel 5  Wijziging van de overeenkomst

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zowel qua prijsstelling als qua inhoud, overleggen partijen zo spoedig mogelijk over aanpassing van de overeenkomst. 

 

Artikel 6  Intellectueel eigendomsrecht en licentie

Op alle werken, werkwijzen, aantekeningen en procedures van Anita Meeuwsen Company is het intellectueel eigendomsrecht van toepassing. 

 

Artikel 7  Afspraken

1. Anita Meeuwsen Company kan werken met losse afspraken, alsook met afspraken gedurende een langer lopend (coachings)traject, zowel individueel (persoonlijk / telefonisch / beeldbellen), als collectief/plenair (met meerdere opdrachtgevers / cliënten tegelijk). 

2. Door Opdrachtgever geannuleerde collectieve/plenaire afspraken, kunnen – vanwege het collectieve karakter en reserveren van locatie, voorbereidingstijd, etc.  - niet worden ingehaald. 

3.  Afmelding door Opdrachtgever van individuele afspraken kunnen telefonisch rechtstreeks bij Anita Meeuwsen Company worden gedaan tot 48 uur voor de betreffende afspraak. In dat geval zal éénmaal kosteloos een nieuwe afspraak worden gepland door Opdrachtgever.  

Bij afmeldingen door Opdrachtgever korter dan 48 uur voor de betreffende afspraak dan wel een tweede (of meer) afmelding binnen een periode van 3 maanden (ongeacht of deze binnen 48 uur is gedaan), komt de geannuleerde afspraak definitief te vervallen en is Anita Meeuwsen Company niet gehouden een nieuwe/vervangende afspraak aan te bieden. 

4. Bij afspraken die, door annulering of niet komen opdagen door Opdrachtgever, vervallen en waarvoor geen nieuwe afspraak wordt gepland of aangeboden, is Anita Meeuwsen Company gerechtigd deze desalniettemin in rekening te brengen. Voor zover er reeds door Opdrachtgever is betaald, wordt er geen bedrag aan Opdrachtgever geretourneerd, noch is Anita Meeuwsen Company gehouden Opdrachtgever anderszins tegemoet te komen voor het missen van een afspraak.

5. Anita Meeuwsen Company zal op haar beurt slechts bij wijze van uitzondering en in bijzondere situaties tot annulering van een afspraak over gaan. Indien Anita Meeuwsen Company een afspraak annuleert, zal na overleg met Opdrachtgever door Anita Meeuwsen Company zo snel mogelijk een nieuwe datum worden gekozen. Hetgeen ten aanzien van overmacht in artikel 12 is opgenomen, is verder van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 8  Betaling

1. Anita Meeuwsen Company werkt op basis van voorschotten. Gefactureerde voorschotten dienen altijd onmiddellijk, uiterlijk binnen één week maar in elk geval voor aanvang van de werkzaamheden, door Anita Meeuwsen Company ontvangen te zijn. 

2. Anita Meeuwsen Company start niet aan haar werkzaamheden, voordat de betaling van het voorschot volledig door Anita Meeuwsen Company is ontvangen. Indien deelbetalingen zijn overeengekomen, dan is Anita Meeuwsen Company gerechtigd haar werkzaamheden bij te late deelbetaling op te schorten tot de deelbetaling is ontvangen. Overschrijding van de betaaltermijn (en daardoor mogelijk het niet starten van het traject) komt volledig voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft gehouden de gehele som te voldoen. Bovendien geldt dan het volgende.

3. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van diens verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. Tevens is Anita Meeuwsen Company gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40. 

Indien Anita Meeuwsen Company hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten de wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

4. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente. 

 

Artikel 9  Reclamatie

1. Klachten over de factuur (respectievelijk eventuele diensten en/of werken), dienen binnen acht dagen nadat de diensten zijn geleverd schriftelijk door Anita Meeuwsen Company ontvangen te zijn, waarbij gemotiveerd wordt aangegeven wat de klacht is. Anita Meeuwsen Company zal klachten binnen een redelijke termijn, ten hoogste vier weken, behandelen en beantwoorden.

2. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting  en –termijn niet op. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening, korting of opschorting van het door Opdrachtgever aan Anita Meeuwsen Company verschuldigde. 

 

Artikel 10  Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging. 

1. Anita Meeuwsen Company is onder meer bevoegd (maar niet uitsluitend) de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Anita Meeuwsen Company een gegrond vermoeden heeft dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst door Anita Meeuwsen Company verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van diens verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Anita Meeuwsen Company kan worden gevergd de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen;

- zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 4 lid 8 van deze voorwaarden.

2. Voorts is Anita Meeuwsen Company bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die met zich mee brengen dat nakoming van de overeenkomst in alle redelijkheid en billijkheid onmogelijk is of wordt. 

3. Opschorting of ontbinding door Anita Meeuwsen Company ontslaat Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichtingen voor door Anita Meeuwsen Company reeds verrichte (en/of voorbereidende) werkzaamheden en gemaakte kosten. In geval van ontbinding zijn deze onmiddellijk opeisbaar. Anita Meeuwsen Company is niet aansprakelijk voor schade en kosten die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting of beëindiging. 

4. In geval Opdrachtgever te maken krijgt met liquidatie, surséance van betaling, faillissement, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, schuldsanering of andere omstandigheden waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over diens vermogen kan beschikken, is het Anita Meeuwsen Company toegestaan om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Anita Meeuwsen Company is in dat geval niet verplicht tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Anita Meeuwsen Company – voor zover deze nog niet zijn voldaan door Opdrachtgever – zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar.

5. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht op terechte gronden geheel of gedeeltelijk ontbindt, dan is Opdrachtgever desalniettemin verplicht de door Anita Meeuwsen Company reeds verrichte werkzaamheden en de reeds gereserveerde arbeidstijd, alsook de reeds gemaakte kosten aan Anita Meeuwsen Company te betalen.

6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Anita Meeuwsen Company betaalde aanbetalingen/voorschotten niet geretourneerd.

 

Artikel 11  Aansprakelijkheid

1.  Anita Meeuwsen Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Anita Meeuwsen Company is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onrechtmatige en/of onvolledige gegevens of te laat verstrekte informatie. Opdrachtgever vrijwaart Anita Meeuwsen Company tevens voor alle eventuele aanspraken van derden op dit punt. 

2. De totale aansprakelijkheid van Anita Meeuwsen Company wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van louter de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een drie maanden, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor de laatste drie maanden. 

3. Onder directe schade wordt verstaan: 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Anita Meeuwsen Company toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

4. De aansprakelijkheid van Anita Meeuwsen Company voor indirecte schade waaronder – maar niet uitsluitend - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden en alle andere vormen van indirecte schade is uitgesloten. 

5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheden komen te vervallen indien en voor zover een schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Anita Meeuwsen Company. 

6. Aansprakelijkheid van Anita Meeuwsen Company wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts nadat Opdrachtgever Anita Meeuwsen Company onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens eerst een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en Anita Meeuwsen Company ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Anita Meeuwsen Company in staat is adequaat te reageren.

7. Onverminderd het voorgaande is Anita Meeuwsen Company niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen aan de zijde Opdrachtgever waarop Anita Meeuwsen Company geen invloed kan uitoefenen. Opdrachtgever vrijwaart Anita Meeuwsen Company voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 12  Overmacht

1. Anita Meeuwsen Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze  voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Anita Meeuwsen Company geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Anita Meeuwsen Company niet in staat is de verplichtingen na te komen. Zaken als ziekte, brand en stakingen aan de zijde van Anita Meeuwsen Company worden hieronder in elk geval begrepen. 

3. Anita Meeuwsen Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Anita Meeuwsen Company haar verplichtingen had moeten nakomen.

4. Anita Meeuwsen Company kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Indien Anita Meeuwsen Company in geval van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen (of zal nakomen) en aan dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Anita Meeuwsen Company gerechtigd om dit nagekomen of na te komen gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Hoofdstuk Privacy / verwerkersregeling

 De AVG / privacywetgeving verplicht Anita Meeuwsen Company om met haar opdrachtgevers afspraken te maken omtrent het verwerken van persoonsgegevens. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze regeling.

 

Artikel 13  Doeleinden van verwerking

1. Anita Meeuwsen Company verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersregeling persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de opdracht/overeenkomst tussen partijen / dienstverlening door Anita Meeuwsen Company.

2. De persoonsgegevens die door Anita Meeuwsen Company in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn

- naam, functie en contactgegevens (zoals adres, e-mail en telefoonnummers) van de contactpersoon en/of deelnemer;

- geboortedatum van de deelnemer;

- andere gegevens en stukken voor zover dit voor de werkzaamheden door Anita Meeuwsen Company noodzakelijk is of de wet dit voorschrijft. Ook worden gegevens opgeslagen en aantekeningen bijgehouden in het kader van (de voortgang van) het werkdossier / coachingstraject. Deze worden binnen twaalf maanden na afronding van het traject verwijderd/vernietigd, tenzij de deelnemer toestemming geeft om deze langer te bewaren of indien Anita Meeuwsen Company om andere reden gehouden is een afschrift hiervan te bewaren. 

3. Anita Meeuwsen Company zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals hiervoor genoemd. Opdrachtgever zal Anita Meeuwsen Company op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze verwerkersregeling zijn genoemd. 

4. De in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen.

 

Artikel 14  Verplichtingen 

1. Ten aanzien van de op grond van de overeenkomst verrichte verwerkingen, zal Anita Meeuwsen Company zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het door Anita Meeuwsen Company verwerken van persoonsgegevens.

2. Anita Meeuwsen Company zal Opdrachtgever op diens eerste verzoek binnen een redelijke termijn informeren over de door Anita Meeuwsen Company genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder de AVG en eventuele andere toepasselijke privacywet- en regelgeving.

3. De verplichtingen van Anita Meeuwsen Company die ten aanzien van de privacy uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden tevens ten aanzien van diegenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Anita Meeuwsen Company, waaronder werknemers.

 

Artikel 15  Doorgifte van persoonsgegevens

1. Anita Meeuwsen Company mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Anita Meeuwsen Company de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze regeling en de AVG.

2. Anita Meeuwsen Company zal Opdrachtgever melden om welk land of welke landen het gaat. Anita Meeuwsen Company staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau.

3. In het bijzonder zal Anita Meeuwsen Company bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

 

Artikel 16  Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van de AVG. De toegestane verwerkingen zullen door Anita Meeuwsen Company worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving. Tevens kunnen verwerkingen worden opgenomen door Anita Meeuwsen Company in een fysiek dossier, welke op correcte wijze wordt opgeslagen. 

2. Anita Meeuwsen Company is uitsluitend verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de overeenkomst, overeenkomstig de instructies en de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in geval Anita Meeuwsen Company persoonsgegevens verwerkt die niet noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst maar die desalniettemin door Opdrachtgever aan Anita Meeuwsen Company worden toegezonden, blijft de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rusten bij Opdrachtgever. Het staat Anita Meeuwsen Company vrij om deze niet ter zake doende informatie, zonder nader overleg met Opdrachtgever en zonder enig gevolg of aansprakelijkheid, te verwijderen en verwijderd te houden. Verwijderen is een vorm van verwerken. Opdrachtgever vrijwaart Anita Meeuwsen Company voor dit soort verwerkingen.

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerken van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Anita Meeuwsen Company voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie.

 

Artikel 17  Inschakelen van derden of subverwerkers

1. Opdrachtgever geeft Anita Meeuwsen Company hierbij toestemming om, in het kader van de overeenkomst en de in hier bedoelde gegevensverwerking, derden (subverwerkers) in te schakelen. Anita Meeuwsen Company zal Opdrachtgever op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt, die toegang hebben tot persoonsgegevens. Anita Meeuwsen Company zorgt er in ieder geval voor dat deze derden ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Anita Meeuwsen Company zijn overeengekomen.

Anita Meeuwsen Company staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze verwerkersregeling door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

2. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de inschakeling van bepaalde subverwerkers, dan zullen alle partijen zich inspannen om in goed overleg tot een redelijke oplossing te komen. 

 

Artikel 18  Beveiliging

1. Anita Meeuwsen Company zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).

2. Opdrachtgever bepaalt welke persoonsgegevens door Anita Meeuwsen Company verwerkt worden. De verantwoordelijkheid voor de soort gegevens ligt derhalve bij Opdrachtgever. Door persoonsgegevens toe te sturen / te overhandigen aan Anita Meeuwsen Company, verklaart Opdrachtgever akkoord te zijn met de verwerking enerzijds, en in te stemmen met door Anita Meeuwsen Company gehanteerde technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen anderzijds.

 

Artikel 19  Datalekken

1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal Anita Meeuwsen Company zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Anita Meeuwsen Company spant zich naar beste kunnen in om volledige, correcte en accurate informatie te verstrekken.

2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

3. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Anita Meeuwsen Company meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een inbreuk is geweest, alsmede (voor zover deze gegevens voorhanden zijn):

           a. wat de (vermeende) oorzaak is;

           b. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

           c. wat de (voorgestelde) oplossing is;

           d. contactgegevens voor de opvolging van de melding;

           e. wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder); en

           f. wat de reeds genomen maatregelen zijn.

 

Artikel 20  Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Anita Meeuwsen Company, zal Anita Meeuwsen Company het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en zal Opdrachtgever het verzoek verder afhandelen. Anita Meeuwsen Company mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. 

2. Anita Meeuwsen Company zal Opdrachtgever de redelijkerwijs mogelijke en noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp nodig heeft van Anita Meeuwsen Company voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan Anita Meeuwsen Company hiervoor kosten in rekening brengen. 

3. In het geval Anita Meeuwsen Company zelf als ‘verantwoordelijke’ kan worden beschouwd, zal Anita Meeuwsen Company het verzoek zelf afhandelen.

 

Artikel 21  Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die Anita Meeuwsen Company van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze regeling, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Anita Meeuwsen Company zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersregeling, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken, dan wel indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

 

Artikel 22  Audit

1. Opdrachtgever kan maximaal ééns per jaar een verzoek bij Anita Meeuwsen Company indienen met het doel om te laten zien welke maatregelen zij in het kader van privacy / AVG heeft getroffen. Anita Meeuwsen Company zal hierop schriftelijk antwoorden binnen een termijn van 4 weken na dit verzoek. Anita Meeuwsen Company kan deze termijn 1x verlengen met 4 weken. 

Anita Meeuwsen Company kan – in plaats van het geven van een schriftelijke reactie – besluiten om Opdrachtgever op haar kantoor uit te nodigen om de privacy maatregelen door te nemen. 

2. Indien Opdrachtgever het antwoord van Anita Meeuwsen Company ontoereikend acht, zal Opdrachtgever dit gemotiveerd aangeven, waarop Anita Meeuwsen Company zal antwoorden. Indien ook dit antwoord naar de mening van Opdrachtgever ontoereikend is, is Opdrachtgever gerechtigd een audit uit te laten voeren door een deskundige/ onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van deze overeenkomst en alles wat daar direct verband mee houdt.

3. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats.

4. Anita Meeuwsen Company zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie ter beschikking stellen voor de audit. 

5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk. 

6. Alle kosten en de door Anita Meeuwsen Company bestede tijd in het kader van het verzoek als bedoeld in lid 1, dan wel de audit, komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 23  Aansprakelijkheid

Hetgeen in deze voorwaarden, in artikel  11, ten aanzien van de beperking van de aansprakelijkheid van Anita Meeuwsen Company is opgenomen, is van overeenkomstige toepassing op deze verwerkersregeling. 

 

Artikel 24  Duur en beëindiging

Deze Verwerkersregeling is aangegaan voor onbepaalde tijd, ook als partijen zo nu en dan met elkaar handelen, en geldt zolang de relatie niet expliciet is beëindigd.

 

Einde hoofdstuk Privacy

 

Artikel 25  Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen Anita Meeuwsen Company en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in het Arrondissement Zeeland-West Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de daarvoor toepasselijke competentieregels. Niettemin heeft Anita Meeuwsen Company steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.